Strona głównaOgłoszeniaJesteś w dziale:

Ogłoszenia

Wyniki konkursu na partnera - 8.2.1. RPO-L2020

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach działania 8.2.1 RPO-L2020, uchwałą nr 274/2016 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 maja 2016 roku, wybrano firmę Profi Biznes Group.

Ogłoszenie naboru na partnera do wspólnego przygotowywania i realizacji projektu w ramach działania 8.2.

Załączniki

Ogłoszenie o wyborze partnera do wspólnego przygotowywania i realizacji projektu w latach 2016-2018, w ramach działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020.

Zgodnie z uchwałą nr 214/2016 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 05.02.2016 r.
w sprawie wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach działania
7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, wybiera się jako partnera stowarzyszenie „Przystań” z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.
 

Szukamy Partnera

Ilustracja do informacji: Szukamy Partnera
 
OGŁOSZENIE NABORU NA PARTNERA
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.)  Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowywania
i realizacji projektu w latach 2016-2018, w ramach działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020.
Oferty składać mogą podmioty wymienione w katalogu Beneficjentów Działania 7.3 RPO-L2020.
 
 
 1. Cel partnerstwa
Wspólne przygotowanie oraz realizacja projektu mającego na celu aktywizację społeczną i zawodową uczestników poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu krośnieńskiego.
 1. Obszar współpracy
1. Planowany okres realizacji projektu: 2016 r. – 2019 r.
2. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 2.000.000 zł
3. Projekt będzie polegać na realizacji kompleksowych działań z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadząc do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem diagnoz w zakresie rozwoju społeczno- zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:
 1. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
 2. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej
  i zawodowej,
 3. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 4. poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
 5. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 6. wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne
  do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej.
 
 
4. Do obowiązków partnera będzie należeć realizacja projektu, w szczególności:
- przygotowanie projektu,
- rekrutacja uczestników do projektu,
- czynne uczestnictwo w realizacji projektu na każdym etapie,
- udział w grupie sterującej,
- monitoring i ewaluacja działań we wszystkich grupach uczestników,
- przygotowywanie sprawozdań, wniosków itp.
 
5. Uczestnikami projektu będą osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w tym:
- osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375),
- osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.),
- rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
 
 1. Zakres tematyczny partnerstwa
 1. Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej
  z terenu powiatu krośnieńskiego.
 2. Przygotowanie oraz wdrożenie kompleksowych i zindywidualizowanych programów aktywizacji społeczno-zawodowej przy wykorzystaniu usług aktywnej integracji.
 
 1. Termin, miejsce i forma składania ofert
 1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej na formularzu stanowiącym załącznik
  do ogłoszenia. Formularz należy wypełnić czytelnie, w języku polskim.
 2. Oferty wysłane pocztą lub złożone osobiście, przyjmowane do dnia  28 stycznia 2016 r. do godz.
  15 00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B. O terminie wpłynięcia oferty  decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.
 3. Oferta oraz załączniki do oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną
  do reprezentowania kandydata na Partnera, zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi
  z publicznych rejestrów.
 4. Podpisy na ofercie należy złożyć w sposób czytelny, umożliwiający identyfikację osoby podpisującej.
 
 
 1. Kryteria wyboru ofert
 1. Zgodność działalności statutowej kandydata na Partnera z celami partnerstwa – max. 10 pkt.
 2. Deklarowany wkład kandydata na Partnera w realizację celu partnerstwa, w tym:
 1. zasoby ludzkie – kadra zaangażowana w realizację projektu, kwalifikację, doświadczenie merytoryczne kadry – max. 5 pkt.
 2. potencjał organizacyjny – wypracowane procedury, standardy pracy, sposoby działania organizacji i współpracy z innymi podmiotami – max. 5 pkt.
 3. potencjał techniczny – posiadanie zasobów lokalowych, sprzętu, systemów informatycznych – max. 5 pkt.
 1. Doświadczenie kandydata na Partnera w przygotowaniu i realizacji projektów zbieżnych z celami partnerstwa (tytuł projektu, wartość projektu, nazwa partnera, ilość uczestników, zaplanowane
  i osiągnięte rezultaty) – max. 10 pkt.
 2. Koncepcja realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych działań partnera
  z uwzględnieniem kryteriów obligatoryjnych i osiągnięciem zakładanych rezultatów – max. 40 pkt.
 3. Szacunkowy budżet projektu z podziałem na koszty pośrednie i bezpośrednie – max. 5 pkt.
 
 1. Do oferty należy dołączyć
 1. Dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Statut (kopia).
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie kandydata na Partnera w przygotowaniu
  i realizacji projektów zbieżnych z celami partnerstwa.
 5. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z wymaganą dokumentacją oraz wytycznymi
  do aplikowania o środki finansowe RPO- Lubuskie2020.
 6. Oświadczenie oferenta o niekaralności z art. 233 § 1 KK.
 7. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
 
 1. Postanowienia końcowe
 1. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 2. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do podpisania umowy partnerskiej z kandydatem
  na Partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione.
 3. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 4. W przypadku unieważnienia naboru Powiat Krośnieński nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot, który złożył ofertę, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania oferty.
 5. Oferty podlegają ocenie komisji powołanej przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, która wypracuje rekomendacje do wyboru oferty.
 6. Decyzję o rozstrzygnięciu naboru podejmuje Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w drodze uchwały.
 7. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.powiatkrosnieniski.pl.
 8. W przypadku złożenia oferty po terminie, nie będzie rozpatrywana.
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy o partnerstwie
  z wybranym w wyniku naboru partnerem, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy
  z podmiotem, który następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 

Załączniki

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego w 2014 r. w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w ramach powiatowego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2009 – 2014”

Załączniki

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizatora programu zdrowotnego w 2013 r. w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w ramach powiatowego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2009 – 2014”.

Autor: Magda Tarłowska
Działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 oraz art.32 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym (Dz. U. z 2013 poz.595) w związku z Uchwałą Nr XXVI/196/2009  Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2009 – 2014” oraz art. 48  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

POWIAT KROŚNIEŃSKI reprezentowany przez ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizatora programu zdrowotnego w 2013 r. w zakresie  profilaktyki raka szyjki macicy w ramach powiatowego programu zdrowotnego pod nazwą  „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2009 – 2014”.
 
1.Nazwa i siedziba podmiotu ogłaszającego konkurs:
Powiat Krośnieński reprezentowany przez:
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego 
Ul. Piastów 10B
66-600 Krosno Odrzańskie
 
2. Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora programu zdrowotnego w 2013 r. w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w ramach programu zdrowotnego o nazwie :„Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2009 – 2014”.
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, podmiotom wykonującym działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. z 2013 r. poz. 217) spełniającym wymagania określone w regulaminie  obejmującego:
1)    Realizatorem Programu mogą być publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty uprawnione do udzielenia świadczeń zdrowotnych.
2)    Program zdrowotny powinien być realizowany przez lekarzy oraz pielęgniarki posiadające
ukończony kurs szczepień. 
3)    Realizator Programu powinien przestrzegać terminu udzielenia świadczeń zdrowotnych zgodnie z wymogami medycznymi.
4)    Realizator Programu powinien wykazać bazę sprzętową, warunki lokalowe gwarantujące należyte wykonanie szczepień.  
5)    Realizator Programu zutylizuje zużyte materiały i sprzęt medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6)    Realizator Programu przeprowadzi w 2013r. kampanię informacyjno-edukacyjną dla uczennic w klasach I gimnazjów (rok szkolny 2012/2013) na terenie Powiatu Krośnieńskiego, objętych Programem przeciwdziałania rakowi szyjki macicy oraz wśród ich rodziców / opiekunów, 
7)    Realizator Programu uzyska pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na wykonanie cyklu szczepień przeciwko wirusowi HPV  (Typ 6,11,16,18) ,
8)    Realizator Programu przeprowadzi badania lekarskie i kwalifikację do szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy oraz poda szczepionki w terminach: I szczepienie – Listopad 2013 r. i drugie (kolejne) w najbliższym, możliwym medycznie terminie.
9)    Realizator Programu dokona wpisu o dokonanym szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej (książeczka zdrowia, karta szczepień),
10)    Realizator Programu dostarczy materiały promocyjno-edukacyjne konieczne do realizacji programu.
Szacunkowa liczba uczennic objęta świadczeniem zdrowotnym  wynosi 214- uczennice  klas I gimnazjum (rok szkolny 2012/2013). 
 
3. Termin realizacji zadania 
rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych określa się na dzień 01.10.2013 r., zakończenie na dzień 31.05.2014 r.
 
4. Miejsce realizacji zadania:
Krosno Odrz., Gubin – szczepienia; kampania edukacyjno-informacyjna – siedziby gimnazjów na terenie powiatu krośnieńskiego.
Z regulaminem organizowania konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym z projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskimi, ul. Piastów 10 B pok. 101 (I piętro) lub na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.
Wzór oferty zamieszczony jest na stronie: http://www.powiatkrosnienski.pl oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim  http://bip.powiatkrosnienski.pl/ i  z tej strony można pobrać formularz ofertowy.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest pani Magda Tarłowska  tel.: 68 383 02 17 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30.
 
5.
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferta na realizację zadania powinna zawierać: formularz ofertowy, oświadczenie oferenta oraz  zatwierdzony projekt umowy.

Kryteria oceny ofert  :
Lp.    Opis kryteriów oceny    Znaczenie (Waga)    Opis metody przyznawania punktów
1.    Cena    100 %    Proporcje matematyczne wg wzoru:
      Cena najniższa oferty
C= ----------------------------       x 100
       Cena badanej oferty
gdzie:
C – ilość punktów przyznana danemu kryterium
 
 Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 
6. Oferty, pod rygorem odrzucenia należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV (Typ 6,11,16,18) uczennic klas I gimnazjów zamieszkałych na terenie Powiatu Krośnieńskiego” w formie pisemnej pod rygorem nieważności do dnia 18.09.2013 roku do godz. 12.00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrz., ul. Piastów 10 B lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej  liczy się data wpływu do Starostwa potwierdzona pieczęcią. 
Miejscem rozstrzygnięcia konkursu jest siedziba Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B, 66 – 600 Krosno Odrzańskie.
 
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2013 roku o godz. 13.00 w pokoju 309 Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 B. Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego dokona ich oceny zgodnie z regulaminem konkursu.
Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie 
w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia.
8. Wyłoniony w drodze postępowania konkursowego podmiot, zawiera umowę na realizację zadania. Czas, na który zostanie zawarta umowa, nie może być dłuższy niż 
do 31 maja 2014 r., chyba, że wystąpią okoliczności, których ogłaszający konkurs nie mógł wcześniej przewidzieć, co może wydłużyć czas trwania umowy.
9. W sprawach nieuregulowanych ogłoszeniem stosowane będą zasady określone powołanymi na wstępie przepisami.
Zastrzeżenie: w przypadku istotnych zmian w procedurze konkursowej, w szczególności, jeżeli dotyczą one określenia świadczenia zdrowotnego, wielkości lub zakresu zamówienia, warunków udziału w konkursie zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
10. Oferent  może złożyć  do ogłaszającego konkurs umotywowany protest lub skargę na  adres: Starostwo  Powiatowe  w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów  10 B,  
66-600 Krosno Odrzańskie.
 
11. Ogłaszający konkurs  zastrzega sobie prawo do:
 • odwołania konkursu bez podawania przyczyny,
 • przesunięcia terminu składania ofert,
 • zamknięcia konkursu bez wyboru ofert.
 

Załączniki

Dzis jest: Imieniny:
Sobota, 16 Grudzień 2017 Euzebiusza i Zdzisławy
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

 • Baner: Komenda Powiatowa Policji
 • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
 • Baner: PUP
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: mamografia.pl
 • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej